Class Vacancy
class-I Nil
Class-II 01
Class-III 01
Class-IV 02
Class-V Nil
Class-VI Nil
Class-VII 01
Class-VIII Nil
Class-IX 01