Sl. No Name of employee Designation Photo
1

Sh. R.P. Dwivedi

M.Sc M.Ed

(Principal)
2

Sh.Madhusudan Naik

M.A B.Ed  B.L.I.Sc

(TGT-LIBR)
3

Sh. Santa Lal Yadav

(TGT-Art)  
4 Mr. Naresh Kumar  (TGT-PHE)  
5

Smt. Anita Saha

 

(TGT-WET)
6

Sh.Somabanta Sahu

M.A B.Ed

PRT  
7

Sh. Harish Chandra Bibhar

B.A. JBT

PRT
8

Sh. Hemant Kumar Kanher

M.A. Eng D.I.E.T.

PRT
9

Sh. Sanju Nagdeve

PRT (Music)  
10

Smt. Sushama Bariha

 

PRT  
11

Sh Dushmanta Patra

BA DEd

PRT